Loading...
 
Home  |  Funding Schemes  |  ΜΜΕ-Ανταγωνιστικότητα-Μεταποίηση

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Το Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η χρηματοδοτική ενίσχυση συνίσταται στην παροχή χορηγίας πάνω σε καθορισμένες επιλέξιμες δαπάνες για την επέκταση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων ή και για τη δημιουργία νέων βιώσιμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:

· Η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων που θα βελτιώσουν την τεχνολογική στάθμη, την παραγωγική διαδικασία και την παραγωγικότητα τους.


· Η δημιουργία νέων μονάδων και η τόνωση της επιχειρηματικότητας.


· Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.


Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 60% του εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν Ανέγερση/ Επέκταση Κτηρίων, Διαμόρφωση/ Διαρρύθμιση Κτηρίων, Καινούργια Μηχανήματα/ Εξοπλισμό, Μεταφορικά Μέσα και Άλλες Δαπάνες.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου ανέρχεται στα €50 εκατομμύρια. Ο προϋπολογισμός αυτός δύναται να τροποποιηθεί.

Δικαιούχοι
Α. Νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα που ευρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.
Ως μεταποιητικές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον Τομέα C, στους Στατιστικούς Κώδικες Οικονομικών Δραστηριοτήτων, 2008 (με βάση το Σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2, της Ε.Ε.).

Β. Άλλες νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις πιο κάτω οικονομικές δραστηριότητες:

   1. Παραγωγή βρώσιμου και μη βρώσιμου πάγου (τομέας D - 35.30.2)
   2. Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης άχρηστων αντικειμένων/ μηχανών (τομέας Ε - 38.31.1)
   3. Ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων (τομέας Ε - 38.32.1)
   4. Τεχνικές Δοκιμές & Αναλύσεις (τομέας M - 71.20.9)

Για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτονται μόνο οι πιο κάτω κατηγορίες:

· Χημεία Τροφίμων & Ποτών

· Εργαστήρια Δοκιμών για Βιομηχανικά Προϊόντα

   5. Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική (τομέας M - 72.19.9)

Για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτεται μόνο η πιο κάτω κατηγορία:

· Σχεδίαση προϊόντων και ετοιμασία πρωτότυπων (prototypes) για σκοπούς βιομηχανικής παραγωγής

             6. Ατμοκαθαριστήρια / Πλυντήρια Ρούχων (τομέας S - 96.01.1 & 96.01.2)

Στις επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν περιλαμβάνονται οι πιο κάτω:

· Δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στο Παρ. Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι).

· Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.


Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται όπως μελετήσουν προσεκτικά τις πρόνοιες του Οδηγού Σχεδίου, τo Υπόδειγμα Εντύπου Αίτησης καθώς και τον Κατάλογο των Απαιτούμενων Δικαιολογητικών, που επισυνάπτονται.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα Σχεδίων Χορηγιών (ΣΥΣΧΧΟ) του ΥΕΕΒ από τις 09 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 08:00 π.μ. μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23.59 μ.μ. ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση) και το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.

Τονίζεται ότι οι αιτήσεις και τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://fundingapps.meci.gov.cy, χρησιμοποιώντας τους φυλλομετρητές Chrome, Firefox και Edge.

Στις 26/01/2021 παρουσιάστηκε ο Οδηγός Σχεδίου μέσω διαδικτυακής ημερίδας που διοργάνωσε το ΥΕΕΒ. Η σχετική παρουσίαση επισυνάπτεται (SxedioMME_Presentation.pdf).

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Έλενα Ρούσου, Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας
Τηλ.:+357 22867149
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: erousou@meci.gov.cy

Μάριος Ιωάννου, Επιθεωρητής Εμπορίου & Βιομηχανίας
Τηλ.:+357 22867320
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mioannou@meci.gov.cy

Αννίτα Σιακαλλή, Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Α’
Τηλ.:+357 22867247
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ashiakalli@meci.gov.cy

Έλενα Δημοσθένους, Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας
Τηλ.:+357 22867282
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: edemosthenous@meci.gov.cy

Εμμανουέλα Κάτση, Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας
Τηλ.:+357 22867284
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ekatsi@meci.gov.cy


Related Files

Related Publications

Press Office